Pháp lý minh bạch là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đó cũng là kim chỉ nang của Khang Điền khi triển khai phát triển dự án. Qua đó khẳng định sự gắn bó và bảo đảm cho khách hàng sự an tâm và lợi ích rõ ràng nhất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy phép xây dựng

Đồ án điều chỉnh quy hoạch

Quyết định giao đất